JIT概念就不说了

通过这个教程了解jit,https://solarianprogrammer.com/2018/01/12/writing-minimal-x86-64-jit-compiler-cpp-part-2/

代码在这里 https://github.com/sol-prog/x86-64-minimal-JIT-compiler-Cpp/blob/master/part_2/funcall.cpp

一个调用的汇编是这样的

func():
  push rbp
  mov rbp, rsp
  call test()
  pop rbp
  ret

call这个动作要通过代码来实现

func():
  push rbp
  mov rbp, rsp
  movabs rax, 0x0		# replace with the address of the called function
  call rax
  pop rbp
  ret

抄到机器码

0:	55          	push  rbp
1:	48 89 e5       	mov  rbp,rsp

4:	48 b8 00 00 00 00 00 	movabs rax,0x0
b:	00 00 00
e:	ff d0        	call  rax

10:	5d          	pop  rbp
11:	c3          	ret

注意48 b8 ff d0

封装成函数来保存入站出站

namespace AssemblyChunks {
   std::vector<uint8_t>function_prologue {
     0x55,        // push rbp
     0x48, 0x89, 0xe5,  // mov	rbp, rsp
   };
 
   std::vector<uint8_t>function_epilogue {
     0x5d,  // pop	rbp
     0xc3  // ret
   };
 }

最终运行时变成这样

  MemoryPages mp;

  // Push prologue
  mp.push(AssemblyChunks::function_prologue);

  // Push the call to the C++ function test (actually we push the address of the test function)
  mp.push(0x48); mp.push(0xb8); mp.push(test);  // movabs rax, <function_address>
  mp.push(0xff); mp.push(0xd0);          // call rax

  // Push epilogue and print the generated code
  mp.push(AssemblyChunks::function_epilogue);
  mp.show_memory();

能调用内部,也就能调用写好的函数,更进一步,调用外部输入函数

以及通过下面这些链接学一下,争取抄一个

https://www.clarkok.com/blog/2016/06/13/%E4%BD%BF%E7%94%A8-Xbyak-%E8%BF%9B%E8%A1%8C-JIT/

https://github.com/clarkok/cyan/blob/master/lib/codegen_x64.cpp

https://www.clarkok.com/blog/2016/04/20/Cript%E4%B8%80%E9%97%A8%E8%84%9A%E6%9C%AC%E8%AF%AD%E8%A8%80/

https://github.com/taocpp/PEGTL/blob/66e982bc2baef027fa463e6d633b5a8bcaae9f00/examples/calculator.cc

拓展阅读

 • https://zhuanlan.zhihu.com/p/162111478
 • 有个llvm-clang-jit实现,非常变态 ppt 代码 论文